Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsstyrelsens sammanträde den 5 mars 2013


Dag:
Tisdag den 5 mars 2013
Tid:
10:00-10:30
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset

Utseende av justerare

  • 1.

    Utseende av justerare

Anmälningsärenden

  • 2.

    Ärenden för kännedom

    LS 1301-0037

  • 3.

    Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation

    LS 1301-0038

  • 4.

    Sammanställning över behållning avseende centrala anslag

    LS 1301-0001

Rotel I - Finansroteln

Rotel III – Trafikroteln

Rotel IV – Folkhälso- och psykiatriroteln

Rotel V – Produktions-, personal- och kulturroteln

Rotel VI – Forsknings- och äldreroteln

Fyllnadsval

Övrigt


Utseende av justerare

  • 1.

    Utseende av justerare

Anmälningsärenden

  • 2.

    Ärenden för kännedom

    LS 1301-0037

    Förteckning lades till handlingarna

  • 3.

    Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation

    LS 1301-0038

    Förteckning lades till handlingarna

  • 4.

    Sammanställning över behållning avseende centrala anslag

    LS 1301-0001

    Rapport lades till handlingarna

Rotel I - Finansroteln

  • 5.

    Avsiktsförklaring om regional digital agenda

    LS 1301-0117

  • 6.

    Yttrande över överklagande av Landstingsfullmäktiges beslut den 4 december 2012 § 195 om tecknandet av aktier i X2 Kollektivtrafik AB

    LS 1301-0056

  • 7.

    Omarbetad informationssäkerhetspolicy och riktlinjer för informationssäkerhet inom Stockholms läns landsting

    LS 1112-1733

  • 8.

    Genomförandebeslut ny- och ombyggnation av Södertälje sjukhus

    LS 1208-1023

    Beslut enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
    S-ledamöternas förslag till beslut

    Reservation från S-ledamöterna till förmån för S-ledamöternas förslag till beslut

    Muntlig reservation från V-ledamoten innebärande bifall till sista att-satsen i S-ledamöternas förslag till beslut

  • 9.

    Borgen för finansiering och utbyte av miljöbussar i SL-trafiken

    LS 1212-1703

  • 10.

    Tilläggsavtal till projektavtalet för Nya Karolinska Solna (NKS)

    LS 1302-0194, 1202-0263

    Bilagor som inte publiceras finns för påseende hos registrator, Hantverkargatan 45

    Beslut enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse

    S-ledamöterna antecknade särskilt uttalande, S-ledamöternas särskilda uttalande

    MP-ledamöterna antecknade särskilt uttalande, MP-ledamöternas särskilda uttalande

  • 11.

    Tilldelningsbeslut av fjärrvärme och fjärrkyla till Nya Karolinska Solna (NKS)

    LS 1210-1281

    Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet enligt offentlighets- och sekretesslagen.

    Landstingsrådsberedningens handlingar utsändes endast till landstingsstyrelsens ledamöter och ersättare.

     

  • 12.

    Svar på skrivelse från Birgitta Sevefjord (V) om kostnaden för upphandlingen av Nya Karolinska Solna (NKS)

    LS 1211-1505

    Beslut enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse

    V-ledamöterna antecknade särskilt uttalande, V-ledamotens särskilda uttalande

  • 13.

    Yttrande över promemorian Förslag till ändring i inkomstutjämningen för kommuner och landsting

    LS 1212-1757

    Beslut enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse

    V-ledamoten reserverade sig till förmån för V-ledamotens förslag till beslut

    S-ledamöterna antecknade särskilt uttalande, S-ledamöternas särskilda uttalande

  • 14.

    Yttrande över Landstingsrevisorernas projektrapport 8/2012 Investeringsprocessen i landstinget

    LS 1212-1666

    Beslut enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse

    MP-ledamöterna reserverade sig till förmån för MP-ledamöternas förslag till beslut

Rotel III – Trafikroteln

  • 15.

    Taxor för färdtjänst vid resa med pendeltåg till Arlanda och vidare utom länet till Uppsala

    LS 1212-1704

    Beslut enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse

    V-ledamoten antecknade särskilt uttalande likalydande med V-ledamotens särskilda uttalande i trafiknämnden

  • 16.

    Yttrande över Landstingsrevisorernas projektrapport 7/2012 Trafikplaneringen i landstinget

    LS 1212-1665

    Beslut enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse

    MP-ledamöterna med instämmande av S- och V-ledamöterna reserverade sig till förmån för MP-ledamöternas förslag till beslut

Rotel IV – Folkhälso- och psykiatriroteln

  • 17.

    Yttrande över delbetänkandet Pris, tillgång och service - Fortsatt utveckling av läkemedels- och apoteksbranschen (SOU 2012:75)

    LS 1211-1555

    Beslut enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse

    V-ledamoten antecknade särskilt uttalande, V-ledamotens särskilda uttalande

Rotel V – Produktions-, personal- och kulturroteln

  • 18.

    Yttrande över Landstingsrevisorernas projektrapport 5/2012 Tilllämpning av informationssäkerheten inom vården

    LS 1212-1664

    Beslut enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse

    MP-ledamöterna antecknade särskilt uttalande, MP-ledamöternas särskilda uttalande

  • 19.

    Övergripande riktlinjer för incitamentsmodeller

    LS 0906-0562

    Beslut enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse

    MP-ledamöterna reserverade sig till förmån för MP-ledamöternas förslag till beslut

    V-ledamoten reserverade sig till förmån för V-ledamotens förslag till beslut

Rotel VI – Forsknings- och äldreroteln

  • 20.

    Motion 2012:7 av Anders Lönnberg m.fl. (S) om ökade insatser för medicinsk forskning, utveckling och life-science

    LS 1203-0464

    Beslut enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse

    Muntlig reservation från S- och V-ledamöterna innebärande bifall till motionen

Fyllnadsval

Övrigt

  • 22.

    Övrigt

  • 23.

    Nästa sammanträde med Landstingsstyrelsen

    Nästa sammanträde med landstingsstyrelsen äger rum

    Tisdagen den 9 april 2013, kl. 10.00